Lille-Lesquin Airport

LFQQ · North, Hauts-de-France, 法国

2024年5月30日 14:002024年5月31日 20:00有效
时间
星期四
14:00
>40%
星期四
15:00
>40%
星期四
16:00
>40%
星期四
17:00
>40%
星期四
18:00
>40%
星期四
19:00
>40%
星期四
20:00
星期四
21:00
星期四
22:00
星期四
23:00
星期五
00:00
>40%
星期五
01:00
>40%
星期五
02:00
>40%
星期五
03:00
>40%
星期五
04:00
>40%
星期五
05:00
>40%
星期五
06:00
>40%
星期五
07:00
>40%
星期五
08:00
>40%
星期五
09:00
>40%
星期五
10:00
>40%
星期五
11:00
>40%
星期五
12:00
>40%
星期五
13:00
>40%
星期五
14:00
>40%
星期五
15:00
>40%
星期五
16:00
>40%
星期五
17:00
>40%
星期五
18:00
>40%
星期五
19:00
>40%
代码
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
MVFR
MVFR
MVFR
MVFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
天气
光 阵雨 雨
光 阵雨 雨
光 阵雨 雨
光 阵雨 雨
光 阵雨 雨
光 阵雨 雨
碎云
碎云
碎云
碎云
阵雨 雨
阵雨 雨
阵雨 雨
阵雨 雨
能见度
4 km
4 km
4 km
4 km
4 km
4 km
10 km+
10 km+
10 km+
10 km+
4 km
4 km
4 km
4 km
4 km
4 km
4 km
4 km
4 km
4 km
4 km
4 km
4 km
4 km
4 km
4 km
4 km
4 km
4 km
4 km
天花板
3.000 ft
3.000 ft
3.000 ft
3.000 ft
3.000 ft
3.000 ft
3.000 ft
1.400 ft
1.400 ft
1.400 ft
800 ft
800 ft
800 ft
800 ft
800 ft
800 ft
800 ft
800 ft
800 ft
800 ft
800 ft
800 ft
800 ft
800 ft
800 ft
800 ft
1.400 ft
1.400 ft
1.400 ft
1.400 ft
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
290°
速度
10 kt
10 kt
10 kt
10 kt
10 kt
10 kt
10 kt
10 kt
10 kt
10 kt
10 kt
10 kt
10 kt
10 kt
10 kt
10 kt
10 kt
10 kt
10 kt
10 kt
10 kt
10 kt
10 kt
10 kt
10 kt
10 kt
10 kt
10 kt
10 kt
10 kt
阵风
温度/星期日
21:48
05:40

原版的

TAF LFQQ 301100Z 3012/3118 29010KT 9999 BKN030
TEMPO 3012/3018 4000 -SHRA BKN035TCU
BECMG 3019/3021 BKN014
TEMPO 3022/3114 4000 RA BKN008 BKN012
TEMPO 3114/3118 4000 SHRA BKN014TCU

TAF Lille-Lesquin Airport

Lille-Lesquin Airport是,法国中的中型机场。 该机场位于纬度50,56633和经度3,09546。 该机场有2条跑道: 8/26 和 1/19. 本场的ICAO机场代码为LFQQ。 该机场的IATA代码为LIL。 机场在Paris FIR中。

该航空气象观测是针对Lille-Lesquin Airport在2024年5月30日 13:00, 当地时间进行的。 从2024年5月30日 14:00到2024年5月31日 20:00, 当地时间有效.

预报

 • 在星期四 14:00和星期五 20:00之间

  • 风: 风来自290°方向,速度为10 kt。
  • 能见度: 10 km 或者更多
  • 乌云: 碎云在3.000 ft的高度.
 • 暂时在星期四 14:00和20:00之间

  • 能见度: 4 km
  • 天气: 光 阵雨 雨
  • 乌云: 碎云 高耸的积云在3.500 ft的高度.
 • 介于星期四 21:00和23:00之间

  • 乌云: 碎云在1.400 ft的高度.
 • 暂时在星期五 00:00和16:00之间

  • 能见度: 4 km
  • 天气: 雨
  • 乌云: 碎云在800 ft的高度 和 碎云在1.200 ft的高度.
 • 暂时在星期五 16:00和20:00之间

  • 能见度: 4 km
  • 天气: 阵雨 雨
  • 乌云: 碎云 高耸的积云在1.400 ft的高度.

白天

今天,太阳从05:41升起,在21:48降落。 这适用于Lille-Lesquin Airport,世界夏令时可能有所不同。 当地时间与世界标准时间之间的时差为+2 小时。 夏令时目前正在进行中。

报告变更