Lille-Lesquin Airport

LFQQ · North, Hauts-de-France, 法国

2022年12月9日 19:002022年12月11日 01:00有效
时间
星期五
19:00
星期五
20:00
星期五
21:00
>40%
星期五
22:00
>40%
星期五
23:00
>40%
星期六
00:00
>40%
星期六
01:00
>40%
星期六
02:00
>40%
星期六
03:00
>40%
星期六
04:00
>40%
星期六
05:00
>40%
星期六
06:00
>40%
星期六
07:00
>40%
星期六
08:00
>40%
星期六
09:00
>40%
星期六
10:00
星期六
11:00
星期六
12:00
星期六
13:00
星期六
14:00
30%
星期六
15:00
30%
星期六
16:00
30%
星期六
17:00
30%
星期六
18:00
30%
星期六
19:00
星期六
20:00
星期六
21:00
星期六
22:00
星期六
23:00
星期日
00:00
代码
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
天气
薄雾
薄雾
冷冻 多雾路段
薄雾
薄雾
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
薄雾
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
薄雾
冷冻 多雾路段
冷冻 多雾路段
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
能见度
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
3 km
3 km
3 km
3 km
3 km
3 km
3 km
3 km
3 km
3 km
3 km
天花板
0 ft
0 ft
0 ft
0 ft
0 ft
0 ft
0 ft
0 ft
0 ft
0 ft
0 ft
0 ft
0 ft
0 ft
0 ft
0 ft
0 ft
0 ft
0 ft
300 ft
300 ft
300 ft
300 ft
300 ft
300 ft
300 ft
300 ft
300 ft
300 ft
300 ft
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
速度
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
阵风
温度/星期日
08:37
16:43

原版的

TAF LFQQ 091700Z 0918/1024 VRB03KT 4000 BR BKN010 BKN045
BECMG 0918/0920 0300 FZFG VV///
TEMPO 0920/1009 0700
BECMG 1010/1013 3000 BR OVC003
PROB30 1013/1018 7000 NSW NSC

TAF Lille-Lesquin Airport

Lille-Lesquin Airport是,法国中的中型机场。 该机场有2条跑道: 1/19 和 8/26. 该领域的国际民航组织标志是LFQQ 它的国际航空运输协会代码是LIL.

这份报告是针对2022年12月9日 18:00, 当地时间在Lille-Lesquin Airport进行的。 从2022年12月9日 19:00到2022年12月11日 01:00, 当地时间有效.

预报

 • 在星期五 19:00和星期日 01:00之间

  • 风: 可变方向的风很小或没有。
  • 能见度: 4 km
  • 天气: 薄雾
  • 乌云: 碎云在1.000 ft的高度 和 碎云在4.500 ft的高度.

 • 介于星期五 19:00和21:00之间

  • 能见度: 300 m
  • 天气: 冷冻 多雾路段
  • 乌云: 垂直能见度.

 • 暂时在星期五 21:00和星期六 10:00之间

  • 能见度: 700 m

 • 介于星期六 11:00和14:00之间

  • 能见度: 3 km
  • 天气: 薄雾
  • 乌云: 乌云密布在300 ft的高度.

 • 在星期六 14:00和19:00之间 ({一个机会)

  • 能见度: 7 km
  • 乌云: 没有观察到明显的天气 和 没有观察到明显的云.

白天

今天,太阳从08:36升起,在16:43降落。 这适用于Lille-Lesquin Airport,世界夏令时可能有所不同。 当地时间与世界标准时间之间的时差为+1 小时。 当前,没有夏令时有效。

我们和第三方通过cookies跟踪您在我们网站上的互联网行为。如果你继续,我们认为你同意我们的饼干政策