Skydive Austral Airstrip

MU-0002 · Rivière du Rempart, 毛里求斯

TAF MU-0002 · Skydive Austral Airstrip

29 五月 15:05 LT
5h
使用的TAF站离机场有34 km的距离
2024年5月29日 16:002024年5月30日 22:00有效
时间
星期三
16:00
星期三
17:00
星期三
18:00
星期三
19:00
星期三
20:00
星期三
21:00
星期三
22:00
>40%
星期三
23:00
>40%
星期四
00:00
>40%
星期四
01:00
>40%
星期四
02:00
>40%
星期四
03:00
>40%
星期四
04:00
>40%
星期四
05:00
>40%
星期四
06:00
>40%
星期四
07:00
星期四
08:00
星期四
09:00
星期四
10:00
星期四
11:00
星期四
12:00
星期四
13:00
星期四
14:00
星期四
15:00
星期四
16:00
星期四
17:00
星期四
18:00
星期四
19:00
星期四
20:00
星期四
21:00
代码
MVFR
MVFR
MVFR
MVFR
MVFR
MVFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
MVFR
MVFR
MVFR
MVFR
MVFR
MVFR
MVFR
MVFR
MVFR
MVFR
MVFR
MVFR
MVFR
MVFR
MVFR
天气
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
光 雨
能见度
6 km
6 km
6 km
6 km
6 km
6 km
2 km
2 km
2 km
2 km
2 km
2 km
2 km
2 km
2 km
6 km
6 km
6 km
6 km
6 km
6 km
6 km
6 km
6 km
6 km
6 km
6 km
6 km
6 km
6 km
天花板
1.500 ft
1.500 ft
1.500 ft
1.500 ft
1.500 ft
1.500 ft
1.400 ft
1.400 ft
1.400 ft
1.400 ft
1.400 ft
1.400 ft
1.400 ft
1.400 ft
1.400 ft
1.500 ft
1.500 ft
1.500 ft
1.500 ft
1.500 ft
1.500 ft
1.500 ft
1.500 ft
1.500 ft
1.500 ft
1.500 ft
1.500 ft
1.500 ft
1.500 ft
1.500 ft
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
140°
速度
15 kt
15 kt
15 kt
15 kt
15 kt
15 kt
15 kt
15 kt
15 kt
15 kt
15 kt
15 kt
15 kt
15 kt
15 kt
15 kt
15 kt
15 kt
15 kt
15 kt
15 kt
15 kt
15 kt
15 kt
15 kt
15 kt
15 kt
15 kt
15 kt
15 kt
阵风
25 kt
25 kt
25 kt
25 kt
25 kt
25 kt
25 kt
25 kt
25 kt
25 kt
25 kt
25 kt
25 kt
25 kt
25 kt
25 kt
25 kt
25 kt
25 kt
25 kt
25 kt
25 kt
25 kt
25 kt
25 kt
25 kt
25 kt
25 kt
25 kt
25 kt
温度/星期日
17:36
06:37
17:36

原版的

TAF FIMP 291105Z 2912/3018 14015G25KT 6000 -RA FEW008 BKN015
TEMPO 2918/3003 2000 RA FEW006 BKN014

TAF Skydive Austral Airstrip

Skydive Austral Airstrip是,毛里求斯中的小机场。 该机场位于纬度-20,12392和经度57,68224。 这个机场没有ICAO代码,我们使用MU-0002作为参考。 机场在Mauritius FIR中。

该航空气象观测是针对西沃萨古尔·拉姆古兰爵士国际机场在2024年5月29日 15:05, 当地时间进行的。 从2024年5月29日 16:00到2024年5月30日 22:00, 当地时间有效.

预报

 • 在星期三 16:00和星期四 22:00之间

  • 风: 风来自140°方向,速度为15 kt。 预计25 kt阵风。
  • 能见度: 6 km
  • 天气: 光 雨
  • 乌云: 几云在800 ft的高度 和 碎云在1.500 ft的高度.
 • 暂时在星期三 22:00和星期四 07:00之间

  • 能见度: 2 km
  • 天气: 雨
  • 乌云: 几云在600 ft的高度 和 碎云在1.400 ft的高度.

白天

今天,太阳从06:36升起,在17:37降落。 这适用于Skydive Austral Airstrip,世界夏令时可能有所不同。 当地时间与世界标准时间之间的时差为+4 小时。 夏令时目前正在进行中。

报告变更