Wittmundhafen Air Base

ETNT · 下萨克森, 德国

2022年12月9日 01:002022年12月10日 07:00有效
时间
星期五
01:00
星期五
02:00
30%
星期五
03:00
30%
星期五
04:00
30%
星期五
05:00
30%
星期五
06:00
30%
星期五
07:00
30%
星期五
08:00
30%
星期五
09:00
星期五
10:00
星期五
11:00
星期五
12:00
星期五
13:00
星期五
14:00
星期五
15:00
星期五
16:00
星期五
17:00
星期五
18:00
星期五
19:00
星期五
20:00
星期五
21:00
星期五
22:00
星期五
23:00
星期六
00:00
星期六
01:00
星期六
02:00
星期六
03:00
星期六
04:00
星期六
05:00
星期六
06:00
代码
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
IFR
IFR
IFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
LIFR
天气
多雾路段
多雾路段
多雾路段
多雾路段
薄雾
多雾路段
多雾路段
薄雾
多雾路段
多雾路段
薄雾
多雾路段
多雾路段
薄雾
多雾路段
多雾路段
薄雾
多雾路段
多雾路段
薄雾
多雾路段
多雾路段
薄雾
多雾路段
多雾路段
薄雾
多雾路段
多雾路段
薄雾
多雾路段
多雾路段
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
薄雾
多雾路段
薄雾
薄雾
多雾路段
薄雾
薄雾
多雾路段
多雾路段
多雾路段
多雾路段
多雾路段
多雾路段
多雾路段
能见度
400 m
400 m
400 m
400 m
400 m
400 m
400 m
400 m
400 m
400 m
400 m
2 km
2 km
2 km
7 km
7 km
7 km
4 km
4 km
4 km
4 km
4 km
4 km
4 km
400 m
400 m
400 m
400 m
400 m
400 m
天花板
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300 ft
300 ft
300 ft
600 ft
600 ft
600 ft
300 ft
300 ft
300 ft
300 ft
300 ft
300 ft
300 ft
100 ft
100 ft
100 ft
100 ft
100 ft
100 ft
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
200°
速度
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
3 kt
阵风
温度/星期日
08:35
16:16

原版的

TAF EHGG 082321Z 0900/1006 20003KT 0400 FG BKN000
PROB30 0901/0908 2000 BR BKN006
BECMG 0908/0911 2000 BR BKN003
BECMG 0911/0914 7000 NSW BKN006
BECMG 0917/0920 4000 BR BKN003
BECMG 1000/1003 0400 FG VV001

TAF Wittmundhafen Air Base

Wittmundhafen Air Base是,德国中的中型机场。 该机场有一条跑道: 8/26. 该领域的国际民航组织标志是ETNT.

这份报告是针对2022年12月9日 00:21, 当地时间在Groningen Airport Eelde进行的。 从2022年12月9日 01:00到2022年12月10日 07:00, 当地时间有效.

预报

 • 在星期五 01:00和星期六 07:00之间

  • 风: 风来自200°方向,速度为3 kt。
  • 能见度: 400 m
  • 天气: 多雾路段
  • 乌云: 碎云.

 • 在星期五 02:00和09:00之间 ({一个机会)

  • 能见度: 2 km
  • 天气: 薄雾
  • 乌云: 碎云在600 ft的高度.

 • 介于星期五 09:00和12:00之间

  • 能见度: 2 km
  • 天气: 薄雾
  • 乌云: 碎云在300 ft的高度.

 • 介于星期五 12:00和15:00之间

  • 能见度: 7 km
  • 乌云: 没有观察到明显的天气 和 碎云在600 ft的高度.

 • 介于星期五 18:00和21:00之间

  • 能见度: 4 km
  • 天气: 薄雾
  • 乌云: 碎云在300 ft的高度.

 • 介于星期六 01:00和04:00之间

  • 能见度: 400 m
  • 天气: 多雾路段
  • 乌云: 垂直能见度在100 ft的高度.

白天

今天,太阳从08:33升起,在16:10降落。 这适用于Wittmundhafen Air Base,世界夏令时可能有所不同。 当地时间与世界标准时间之间的时差为+1 小时。 当前,没有夏令时有效。

我们和第三方通过cookies跟踪您在我们网站上的互联网行为。如果你继续,我们认为你同意我们的饼干政策