Buzet ULM

EBBZ · Hainaut, Wallonia, 比利时

2024年7月14日 20:002024年7月16日 02:00有效
时间
星期日
20:00
星期日
21:00
星期日
22:00
星期日
23:00
星期一
00:00
星期一
01:00
星期一
02:00
星期一
03:00
星期一
04:00
星期一
05:00
星期一
06:00
星期一
07:00
星期一
08:00
星期一
09:00
星期一
10:00
星期一
11:00
星期一
12:00
星期一
13:00
星期一
14:00
星期一
15:00
星期一
16:00
星期一
17:00
星期一
18:00
40%
星期一
19:00
40%
星期一
20:00
40%
星期一
21:00
40%
星期一
22:00
40%
星期一
23:00
30%
星期二
00:00
30%
星期二
01:00
30%
代码
VFR
VFR
VFR
VFR
VFR
VFR
VFR
VFR
VFR
VFR
VFR
VFR
VFR
VFR
VFR
VFR
VFR
VFR
VFR
VFR
VFR
VFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
天气
几云
几云
几云
几云
几云
几云
几云
几云
几云
几云
几云
几云
几云
几云
几云
几云
几云
几云
几云
几云
几云
几云
阵雨 雨, 雷暴 雨
阵雨 雨, 雷暴 雨
阵雨 雨, 雷暴 雨
阵雨 雨, 雷暴 雨
阵雨 雨, 雷暴 雨
阵雨 雨
阵雨 雨
阵雨 雨
能见度
10 km+
10 km+
10 km+
10 km+
10 km+
10 km+
10 km+
10 km+
10 km+
10 km+
10 km+
10 km+
10 km+
10 km+
10 km+
10 km+
10 km+
10 km+
10 km+
10 km+
10 km+
10 km+
3,5 km
3,5 km
3,5 km
3,5 km
3,5 km
4 km
4 km
4 km
天花板
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
250°
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
250°
250°
250°
250°
250°
250°
速度
6 kt
6 kt
6 kt
6 kt
6 kt
6 kt
6 kt
6 kt
6 kt
6 kt
6 kt
6 kt
6 kt
6 kt
6 kt
6 kt
6 kt
6 kt
6 kt
6 kt
6 kt
6 kt
15 kt
15 kt
15 kt
15 kt
15 kt
6 kt
6 kt
6 kt
阵风
25 kt
25 kt
25 kt
25 kt
25 kt
温度/星期日
21:49
05:48
21:48

原版的

TAF EBCI 141707Z 1418/1524 25006KT 9999 FEW045
PROB40 TEMPO 1516/1521 VRB15G25KT 3500 SHRA TSRA BKN040CB
PROB30 TEMPO 1521/1524 4000 SHRA BKN020CB

TAF Buzet ULM

Buzet ULM是,比利时中的小机场。 该机场位于纬度50,54247和经度4,38257。 该机场有一条跑道: 15/33. 本场的ICAO机场代码为EBBZ。 机场在Bruxelles FIR中。

该航空气象观测是针对布鲁塞尔南部-沙勒罗瓦机场在2024年7月14日 19:07, 当地时间进行的。 从2024年7月14日 20:00到2024年7月16日 02:00, 当地时间有效.

预报

 • 在星期日 20:00和星期二 02:00之间

  • 风: 风来自250°方向,速度为6 kt。
  • 能见度: 10 km 或者更多
  • 乌云: 几云在4.500 ft的高度.
 • 暂时在星期一 18:00和23:00之间 ({一个机会)

  • 风: 可变方向的风很小或没有。 预计25 kt阵风。
  • 能见度: 3,5 km
  • 天气: 阵雨 雨, 雷暴 雨
  • 乌云: 碎云 积雨云在4.000 ft的高度.
 • 暂时在星期一 23:00和星期二 02:00之间 ({一个机会)

  • 能见度: 4 km
  • 天气: 阵雨 雨
  • 乌云: 碎云 积雨云在2.000 ft的高度.

白天

今天,太阳从05:47升起,在21:49降落。 这适用于Buzet ULM,世界夏令时可能有所不同。 当地时间与世界标准时间之间的时差为+2 小时。 夏令时目前正在进行中。

报告变更