Hong Kong International Airport

METAR VHHH TAF VHHH
24 °C
19
°C
-
25
°C
9m
年龄
08:27:45
LT
07:27
UTC
0 ft

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

FEW 500
FEW 1.500
SCT 2.500
VFR
<?= Yii::t('app', 'Wind direction') ?> <?= Yii::t('app', 'of'); ?>
100°
18:36
日落
83%
湿度
风切变
关闭/下雪
RWY可视范围
RWY状况
垂直能见度
最低能见度
CAVOK
趋势
纠正
特别报告
1011 hPa
QNH
METAR VHHH 250719Z 10011KT 9999 TS FEW005 FEW015CB SCT025 24/21 Q1011 NOSIG
雷暴
5 kt
5 kt
15:00
IFR
25 kt
16:00
IFR
25 kt
17:00
VFR
10 kt
18:00
VFR
10 kt
19:00
VFR
10 kt
20:00
VFR
10 kt
21:00
VFR
10 kt
10 km+
能见度
天花板
11 kt
metar-taf.com/VHHH

Metar-Taf.com

视觉解码器

我们和第三方通过cookies跟踪您在我们网站上的互联网行为。如果你继续,我们认为你同意我们的饼干政策