Skydive Austral Airstrip

METAR FIMP TAF FIMP
27 °C
°C
-
°C
4m
年龄
23:04:06
LT
22:04
UTC
0 ft

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

BKN 1.600
MVFR
<?= Yii::t('app', 'Wind direction') ?> <?= Yii::t('app', 'of'); ?>
150°
06:15
日出
84%
湿度
风切变
关闭/下雪
RWY可视范围
RWY状况
垂直能见度
最低能见度
CAVOK
趋势
纠正
特别报告
1013 hPa
QNH
METAR FIMP 292200Z 15011KT 9999 BKN016 27/24 Q1013
碎云
0 kt
0 kt
02:00
MVFR
7 kt
03:00
MVFR
7 kt
04:00
MVFR
7 kt
05:00
MVFR
7 kt
06:00
MVFR
7 kt
07:00
MVFR
7 kt
08:00
MVFR
7 kt
10 km+
能见度
1.600 ft
天花板
11 kt
metar-taf.com/MU-0002

Metar-Taf.com

视觉解码器

我们和第三方通过cookies跟踪您在我们网站上的互联网行为。如果你继续,我们认为你同意我们的饼干政策