Bordeaux Yvrac Airport

METAR LFBD TAF LFBD
4 °C
-2
°C
-
4
°C
9m
年龄
04:39:06
LT
03:39
UTC
0 ft

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

OVC 3.100
VFR
<?= Yii::t('app', 'Wind direction') ?> <?= Yii::t('app', 'of'); ?>
360°
08:26
日出
75%
湿度
风切变
关闭/下雪
RWY可视范围
RWY状况
垂直能见度
最低能见度
CAVOK
趋势
纠正
特别报告
1024 hPa
QNH
METAR LFBD 280330Z AUTO 36008KT 340V090 9999 OVC031 04/M00 Q1024 TEMPO OVC005
灰蒙蒙
8 kt
8 kt
04:00
LIFR
6 kt
05:00
LIFR
6 kt
06:00
LIFR
6 kt
07:00
LIFR
6 kt
08:00
LIFR
6 kt
09:00
LIFR
6 kt
10:00
LIFR
6 kt
10 km+
能见度
3.100 ft
天花板
8 kt
metar-taf.com/LFDY

Metar-Taf.com

视觉解码器

我们和第三方通过cookies跟踪您在我们网站上的互联网行为。如果你继续,我们认为你同意我们的饼干政策