La Réole Floudes Airport

METAR LFBE TAF LFBE
19 °C
°C
/
°C
10m
年龄
20:09:43
LT
18:09
UTC
0 ft

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

VFR
<?= Yii::t('app', 'Wind direction') ?> <?= Yii::t('app', 'of'); ?>
070°
21:37
日落
94%
湿度
风切变
关闭/下雪
RWY可视范围
RWY状况
垂直能见度
最低能见度
CAVOK
趋势
纠正
特别报告
1013 hPa
QNH
METAR LFBE 021800Z AUTO 07004KT CAVOK 19/18 Q1013 TEMPO VRB15G25KT 2000 TSRA BKN050CB
天空晴朗
1 kt
1 kt
20:00
IFR
15 kt
21:00
IFR
15 kt
22:00
IFR
5 kt
23:00
VFR
5 kt
00:00
VFR
5 kt
01:00
VFR
5 kt
02:00
VFR
5 kt
10 km+
能见度
天花板
4 kt
metar-taf.com/LFDR

Metar-Taf.com

视觉解码器

我们和第三方通过cookies跟踪您在我们网站上的互联网行为。如果你继续,我们认为你同意我们的饼干政策