Bordeaux-Mérignac Airport

METAR LFBD TAF LFBD
12 °C
11
°C
-
17
°C
13m
年龄
08:43:26
LT
07:43
UTC
0 ft

6.000

12.000

18.000

24.000

30.000

BKN 2.500
BKN 3.100
OVC 22.000
MVFR
<?= Yii::t('app', 'Wind direction') ?> <?= Yii::t('app', 'of'); ?>
240°
19:20
日落
88%
湿度
风切变
关闭/下雪
RWY可视范围
RWY状况
垂直能见度
最低能见度
CAVOK
趋势
纠正
特别报告
1021 hPa
QNH
METAR LFBD 250730Z AUTO 24008KT 9999 BKN025 BKN031 OVC220 12/10 Q1021 TEMPO 4000 -RA SCT015TCU BKN030
天空晴朗
2 kt
2 kt
08:00
IFR
10 kt
09:00
IFR
10 kt
10:00
IFR
10 kt
11:00
VFR
10 kt
12:00
VFR
10 kt
13:00
VFR
10 kt
14:00
VFR
10 kt
10 km+
能见度
2.500 ft
天花板
8 kt
metar-taf.com/LFBD

Metar-Taf.com

视觉解码器

我们和第三方通过cookies跟踪您在我们网站上的互联网行为。如果你继续,我们认为你同意我们的饼干政策