Manchester Airport

METAR EGCC TAF EGCC
8 °C
°C
-
°C
24m
年龄
09:13:42
LT
08:13
UTC
0 ft

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

OVC 1.500
MVFR
<?= Yii::t('app', 'Wind direction') ?> <?= Yii::t('app', 'of'); ?>
250°
18:30
日落
87%
湿度
风切变
关闭/下雪
RWY可视范围
RWY状况
垂直能见度
最低能见度
CAVOK
趋势
纠正
特别报告
998 hPa
QNH
METAR EGCC 250750Z AUTO 25013KT 9999 OVC015/// //////CB 08/06 Q0998 NOSIG
灰蒙蒙
4 kt
4 kt
08:00
IFR
18 kt
09:00
IFR
18 kt
10:00
IFR
18 kt
11:00
IFR
18 kt
12:00
MVFR
15 kt
13:00
MVFR
15 kt
14:00
MVFR
15 kt
10 km+
能见度
1.500 ft
天花板
13 kt
metar-taf.com/EGCC

Metar-Taf.com

视觉解码器

我们和第三方通过cookies跟踪您在我们网站上的互联网行为。如果你继续,我们认为你同意我们的饼干政策