Minna Airport

METAR DNMN TAF DNAA
29 °C
°C
-
°C
38m
年龄
09:38:06
LT
08:38
UTC
0 ft

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

VFR
<?= Yii::t('app', 'Wind direction') ?> <?= Yii::t('app', 'of'); ?>
180°
18:44
日落
62%
湿度
风切变
关闭/下雪
RWY可视范围
RWY状况
垂直能见度
最低能见度
CAVOK
趋势
纠正
特别报告
1012 hPa
QNH
METAR DNMN 250800Z 18005KT CAVOK 29/21 Q1012
天空晴朗
4 kt
4 kt
09:00
VFR
2 kt
10:00
MVFR
10 kt
11:00
MVFR
10 kt
12:00
MVFR
10 kt
13:00
MVFR
10 kt
14:00
MVFR
10 kt
15:00
MVFR
10 kt
10 km+
能见度
天花板
5 kt
metar-taf.com/DNMN

Metar-Taf.com

视觉解码器

我们和第三方通过cookies跟踪您在我们网站上的互联网行为。如果你继续,我们认为你同意我们的饼干政策