Yakubu Gowon Airport

METAR DNJO TAF DNJO
20 °C
°C
-
°C
1h
年龄
09:07:07
LT
08:07
UTC
0 ft

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

VFR
<?= Yii::t('app', 'Wind direction') ?> <?= Yii::t('app', 'of'); ?>
310°
18:35
日落
83%
湿度
风切变
关闭/下雪
RWY可视范围
RWY状况
垂直能见度
最低能见度
CAVOK
趋势
纠正
特别报告
1018 hPa
QNH
METAR DNJO 250700Z 31004KT CAVOK 20/17 Q1018
天空晴朗
2 kt
2 kt
09:00
VFR
3 kt
10:00
VFR
3 kt
11:00
VFR
3 kt
12:00
VFR
3 kt
13:00
VFR
3 kt
14:00
VFR
3 kt
15:00
VFR
10 kt
10 km+
能见度
天花板
4 kt
metar-taf.com/DNJO

Metar-Taf.com

视觉解码器

我们和第三方通过cookies跟踪您在我们网站上的互联网行为。如果你继续,我们认为你同意我们的饼干政策