Kerken UL

METAR EDLN TAF EDLN
10 °C
°C
-
°C
22m
年龄
00:11:58
LT
23:11
UTC
0 ft

6.000

12.000

18.000

24.000

30.000

BKN 19.000
BKN 22.000
VFR
<?= Yii::t('app', 'Wind direction') ?> <?= Yii::t('app', 'of'); ?>
150°
07:16
日出
88%
湿度
风切变
关闭/下雪
RWY可视范围
RWY状况
垂直能见度
最低能见度
CAVOK
趋势
纠正
特别报告
1008 hPa
QNH
METAR EDLN 292250Z AUTO 15005KT 9999 // BKN190/// BKN220/// 10/08 Q1008
碎云
3 kt
3 kt
01:00
MVFR
6 kt
02:00
MVFR
6 kt
03:00
MVFR
6 kt
04:00
MVFR
6 kt
10 km+
能见度
19.000 ft
天花板
5 kt
metar-taf.com/DE-0200

Metar-Taf.com

视觉解码器

我们和第三方通过cookies跟踪您在我们网站上的互联网行为。如果你继续,我们认为你同意我们的饼干政策