Montréal / Saint-Hubert Airport

METAR CYHU TAF CYHU
26 °C
°C
/
°C
31m
年龄
14:31:12
LT
18:31
UTC
0 ft

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

VFR
<?= Yii::t('app', 'Wind direction') ?> <?= Yii::t('app', 'of'); ?>
VAR
20:33
日落
37%
湿度
风切变
关闭/下雪
RWY可视范围
RWY状况
垂直能见度
最低能见度
CAVOK
趋势
纠正
特别报告
30,10 inHg
QNH
METAR CYHU 301800Z AUTO VRB07KT 9SM CLR 26/10 A3010 RMK SLP193 DENSITY ALT 1200FT
天空晴朗
5 kt
5 kt
14:00
VFR
8 kt
15:00
VFR
8 kt
16:00
VFR
8 kt
17:00
VFR
8 kt
18:00
VFR
8 kt
19:00
VFR
8 kt
20:00
VFR
8 kt
9 mi
能见度
天花板
7 kt
metar-taf.com/CYHU

Metar-Taf.com

视觉解码器

我们和第三方通过cookies跟踪您在我们网站上的互联网行为。如果你继续,我们认为你同意我们的饼干政策