W Vancouver Automatic Weather Reporting System

METAR CYVR TAF CYVR
8 °C
°C
-
°C
44m
年龄
19:43:57
LT
18:43
UTC
0 ft

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

FEW 1.000
BKN 4.800
OVC 6.000
VFR
<?= Yii::t('app', 'Wind direction') ?> <?= Yii::t('app', 'of'); ?>
130°
17:17
日落
100%
湿度
风切变
关闭/下雪
RWY可视范围
RWY状况
垂直能见度
最低能见度
CAVOK
趋势
纠正
特别报告
30,29 inHg
QNH
METAR CYVR 061800Z 13010G15KT 15SM FEW010 BKN048 OVC060 08/08 A3029 RMK ST1SC4SC3 SLP260
灰蒙蒙
0 kt
0 kt
10:00
IFR
12 kt
11:00
IFR
12 kt
12:00
IFR
12 kt
13:00
IFR
12 kt
14:00
IFR
15 kt
15:00
IFR
15 kt
16:00
IFR
15 kt
15 mi
能见度
4.800 ft
天花板
10-15 kt
metar-taf.com/CWWA

Metar-Taf.com

视觉解码器

我们和第三方通过cookies跟踪您在我们网站上的互联网行为。如果你继续,我们认为你同意我们的饼干政策