Grant Airport

METAR CYHU TAF CYHU
-1 °C
°C
-
°C
18m
年龄
00:17:54
LT
23:17
UTC
0 ft

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

OVC 6.600
VFR
<?= Yii::t('app', 'Wind direction') ?> <?= Yii::t('app', 'of'); ?>
260°
07:19
日出
64%
湿度
风切变
关闭/下雪
RWY可视范围
RWY状况
垂直能见度
最低能见度
CAVOK
趋势
纠正
特别报告
30,20 inHg
QNH
METAR CYHU 282300Z AUTO 26011KT 9SM OVC066 M01/M07 A3020 RMK SLP229
灰蒙蒙
10 kt
10 kt
18:00
VFR
12 kt
19:00
VFR
12 kt
20:00
VFR
12 kt
21:00
VFR
12 kt
22:00
VFR
5 kt
23:00
VFR
5 kt
00:00
VFR
5 kt
9 mi
能见度
6.600 ft
天花板
11 kt
metar-taf.com/CSX5

Metar-Taf.com

视觉解码器

我们和第三方通过cookies跟踪您在我们网站上的互联网行为。如果你继续,我们认为你同意我们的饼干政策