Grant Airport

METAR CYHU TAF CYHU
-12 °C
°C
-
°C
44m
年龄
16:44:14
LT
15:44
UTC
0 ft

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

VFR
<?= Yii::t('app', 'Wind direction') ?> <?= Yii::t('app', 'of'); ?>
360°
17:08
日落
79%
湿度
风切变
关闭/下雪
RWY可视范围
RWY状况
垂直能见度
最低能见度
CAVOK
趋势
纠正
特别报告
30,23 inHg
QNH
METAR CYHU 071500Z AUTO 36005KT 9SM CLR M12/M15 A3023 RMK SLP243
天空晴朗
3 kt
3 kt
10:00
VFR
6 kt
11:00
VFR
15 kt
12:00
VFR
15 kt
13:00
VFR
15 kt
14:00
VFR
15 kt
15:00
VFR
15 kt
16:00
IFR
15 kt
9 mi
能见度
天花板
5 kt
metar-taf.com/CSX5

Metar-Taf.com

视觉解码器

我们和第三方通过cookies跟踪您在我们网站上的互联网行为。如果你继续,我们认为你同意我们的饼干政策