Montreal / St-Lazare Airport

METAR CYMX TAF CYMX
-10 °C
°C
-
°C
1h
年龄
20:08:58
LT
19:08
UTC
0 ft

6.000

12.000

18.000

24.000

30.000

OVC 22.000
VFR
<?= Yii::t('app', 'Wind direction') ?> <?= Yii::t('app', 'of'); ?>
040°
17:10
日落
73%
湿度
风切变
关闭/下雪
RWY可视范围
RWY状况
垂直能见度
最低能见度
CAVOK
趋势
纠正
特别报告
29,99 inHg
QNH
METAR CYMX 071800Z 04009G16KT 010V090 20SM OVC220 M10/M14 A2999 RMK CS8 PRESFR SLP163
灰蒙蒙
3 kt
3 kt
14:00
VFR
10 kt
15:00
IFR
10 kt
16:00
LIFR
6 kt
17:00
LIFR
6 kt
18:00
IFR
3 kt
19:00
IFR
3 kt
20:00
IFR
3 kt
20 mi
能见度
22.000 ft
天花板
9-16 kt
metar-taf.com/CST3

Metar-Taf.com

视觉解码器

我们和第三方通过cookies跟踪您在我们网站上的互联网行为。如果你继续,我们认为你同意我们的饼干政策