Montreal / Les Cèdres Airport

METAR CYUL TAF CYUL
27 °C
°C
/
°C
31m
年龄
19:30:59
LT
23:30
UTC
0 ft

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

VFR
<?= Yii::t('app', 'Wind direction') ?> <?= Yii::t('app', 'of'); ?>
170°
20:34
日落
42%
湿度
风切变
关闭/下雪
RWY可视范围
RWY状况
垂直能见度
最低能见度
CAVOK
趋势
纠正
特别报告
30,03 inHg
QNH
METAR CYUL 302300Z 17007KT 15SM SKC 27/13 A3003 RMK SLP171 DENSITY ALT 1400FT
天空晴朗
7 kt
7 kt
19:00
VFR
8 kt
20:00
VFR
8 kt
21:00
VFR
8 kt
22:00
VFR
5 kt
23:00
VFR
5 kt
00:00
VFR
5 kt
01:00
VFR
5 kt
15 mi
能见度
天花板
7 kt
metar-taf.com/CSS3

Metar-Taf.com

视觉解码器

我们和第三方通过cookies跟踪您在我们网站上的互联网行为。如果你继续,我们认为你同意我们的饼干政策