Valleyfield Airport

METAR CYUL TAF CYUL
30 °C
°C
/
°C
22m
年龄
15:22:19
LT
19:22
UTC
0 ft

6.000

12.000

18.000

24.000

30.000

FEW 6.000
SCT 11.000
BKN 25.000
VFR
<?= Yii::t('app', 'Wind direction') ?> <?= Yii::t('app', 'of'); ?>
310°
20:36
日落
46%
湿度
风切变
关闭/下雪
RWY可视范围
RWY状况
垂直能见度
最低能见度
CAVOK
趋势
纠正
特别报告
29,92 inHg
QNH
METAR CYUL 021900Z CCA 31009KT 210V320 15SM -TSRA FEW060CB SCT110 BKN250 30/17 A2992 RMK CB2AC2CI3 CB NW MOV W SLP132 DENSITY ALT 1900FT
光 雷暴 雨
9 kt
9 kt
15:00
MVFR
15 kt
16:00
MVFR
15 kt
17:00
VFR
8 kt
18:00
VFR
8 kt
19:00
VFR
8 kt
20:00
VFR
8 kt
21:00
VFR
8 kt
15 mi
能见度
25.000 ft
天花板
9 kt
metar-taf.com/CSD3

Metar-Taf.com

视觉解码器

我们和第三方通过cookies跟踪您在我们网站上的互联网行为。如果你继续,我们认为你同意我们的饼干政策