Calgary / Christiansen Field

METAR CPST TAF CYYC
-10 °C
°C
-
°C
40m
年龄
11:39:47
LT
10:39
UTC
0 ft

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

UNKN
<?= Yii::t('app', 'Wind direction') ?> <?= Yii::t('app', 'of'); ?>
350°
08:12
日出
92%
湿度
风切变
关闭/下雪
RWY可视范围
RWY状况
垂直能见度
最低能见度
CAVOK
趋势
纠正
特别报告
0,00 inHg
QNH
METAR CPST 301000Z AUTO 35014KT M10/M11 RMK AO1 PK WND 00020/0927 T10961112 50006
天空晴朗
0 kt
0 kt
03:00
IFR
15 kt
04:00
IFR
15 kt
05:00
IFR
15 kt
06:00
VFR
8 kt
07:00
VFR
8 kt
08:00
VFR
8 kt
09:00
VFR
10 kt
能见度
天花板
14 kt
metar-taf.com/CRS3

Metar-Taf.com

视觉解码器

我们和第三方通过cookies跟踪您在我们网站上的互联网行为。如果你继续,我们认为你同意我们的饼干政策