Bouthillier Airport

METAR CYUL TAF CYUL
-4 °C
°C
-
°C
41m
年龄
20:41:03
LT
19:41
UTC
0 ft

6.000

12.000

18.000

24.000

30.000

FEW 2.500
FEW 25.000
VFR
<?= Yii::t('app', 'Wind direction') ?> <?= Yii::t('app', 'of'); ?>
060°
17:08
日落
63%
湿度
风切变
关闭/下雪
RWY可视范围
RWY状况
垂直能见度
最低能见度
CAVOK
趋势
纠正
特别报告
30,27 inHg
QNH
METAR CYUL 061900Z 06005KT 30SM FEW025 FEW250 M04/M10 A3027 RMK CF1CI1 CF TR CI TR SLP254
几云
0 kt
0 kt
14:00
VFR
8 kt
15:00
VFR
8 kt
16:00
VFR
8 kt
17:00
VFR
8 kt
18:00
VFR
3 kt
19:00
VFR
3 kt
20:00
VFR
3 kt
30 mi
能见度
天花板
5 kt
metar-taf.com/CRG3

Metar-Taf.com

视觉解码器

我们和第三方通过cookies跟踪您在我们网站上的互联网行为。如果你继续,我们认为你同意我们的饼干政策