Foxden Farms

METAR CXTO TAF CYYZ
31 °C
°C
/
°C
1h
年龄
15:05:47
LT
19:05
UTC
0 ft

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

UNKN
<?= Yii::t('app', 'Wind direction') ?> <?= Yii::t('app', 'of'); ?>
VAR
20:52
日落
35%
湿度
风切变
关闭/下雪
RWY可视范围
RWY状况
垂直能见度
最低能见度
CAVOK
趋势
纠正
特别报告
0,00 inHg
QNH
METAR CXTO 021800Z AUTO 31/14 RMK AO1 SLP163 T03070135 56011
天空晴朗
0 kt
0 kt
15:00
VFR
12 kt
16:00
VFR
12 kt
17:00
VFR
12 kt
18:00
VFR
12 kt
19:00
VFR
12 kt
20:00
VFR
12 kt
21:00
VFR
12 kt
能见度
天花板
metar-taf.com/CA-0493

Metar-Taf.com

视觉解码器

我们和第三方通过cookies跟踪您在我们网站上的互联网行为。如果你继续,我们认为你同意我们的饼干政策