Kangerlussuaq Airport

METAR BGSF TAF BGSF
-13 °C
°C
-
°C
1h
年龄
09:59:06
LT
08:59
UTC
0 ft

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

FEW 3.800
VFR
<?= Yii::t('app', 'Wind direction') ?> <?= Yii::t('app', 'of'); ?>
VAR
06:02
日出
78%
湿度
风切变
关闭/下雪
RWY可视范围
RWY状况
垂直能见度
最低能见度
CAVOK
趋势
纠正
特别报告
1027 hPa
QNH
METAR BGSF 250750Z AUTO 00000KT 9999NDV -SN FEW038/// M13/M16 Q1027
光 雪
0 kt
0 kt
05:00
VFR
2 kt
06:00
VFR
2 kt
07:00
VFR
2 kt
08:00
VFR
2 kt
09:00
VFR
2 kt
10:00
VFR
2 kt
11:00
VFR
2 kt
10 km+
能见度
天花板
metar-taf.com/BGSF

Metar-Taf.com

视觉解码器

我们和第三方通过cookies跟踪您在我们网站上的互联网行为。如果你继续,我们认为你同意我们的饼干政策