Nipawin Airport

CYBU · 薩斯喀徹溫, 加拿大

METAR的历史 CYBU · Nipawin Airport

下面你可以看到过去几天的METARs。 选择年份以浏览从2007年开始的旧METAR。

2024年6月17日

时间 代码 天气 温度 能见度 天花板 METAR/SPECI
16:00
V
17 °C 9 mi 9.400 ft 200° 200° 10 - 15 kt METAR CYBU 172200Z AUTO 20010G15KT 9SM FEW076 BKN094 BKN110 17/02 A2966 RMK SLP055 DENSITY ALT 2100FT
15:00
V
17 °C 9 mi - 240° 240° 14 - 21 kt METAR CYBU 172100Z AUTO 24014G21KT 9SM SCT076 SCT089 17/02 A2966 RMK SLP057 DENSITY ALT 2000FT
14:00
V
16 °C 9 mi - 230° 230° 13 - 21 kt METAR CYBU 172000Z AUTO 23013G21KT 9SM CLR 16/04 A2966 RMK SLP057 DENSITY ALT 2000FT
13:00
V
14 °C 9 mi - Var Var 8 kt METAR CYBU 171900Z AUTO VRB08KT 9SM FEW050 14/05 A2968 RMK SLP063 DENSITY ALT 1800FT
12:00
V
13 °C 9 mi - 190° 190° 7 kt METAR CYBU 171800Z AUTO 19007KT 150V230 9SM CLR 13/02 A2972 RMK SLP075 DENSITY ALT 1500FT
11:00
V
12 °C 9 mi 8.000 ft 180° 180° 7 kt METAR CYBU 171700Z AUTO 18007KT 130V220 9SM SCT071 BKN080 BKN094 12/01 A2974 RMK SLP083
10:00
V
11 °C 9 mi 9.300 ft 220° 220° 6 kt METAR CYBU 171600Z AUTO 22006KT 160V260 9SM SCT076 BKN093 BKN110 11/01 A2973 RMK SLP082
09:00
V
10 °C 9 mi 7.600 ft 240° 240° 5 kt METAR CYBU 171500Z AUTO 24005KT 9SM OVC076 10/M00 A2974 RMK SLP083
08:00
V
10 °C 9 mi - 270° 270° 8 kt METAR CYBU 171400Z AUTO 27008KT 9SM FEW071 10/01 A2973 RMK SLP079
07:00
V
9 °C 9 mi - 270° 270° 6 kt METAR CYBU 171300Z AUTO 27006KT 9SM CLR 09/01 A2971 RMK SLP073
06:00
V
7 °C 9 mi - 270° 270° 7 kt METAR CYBU 171200Z AUTO 27007KT 9SM CLR 07/02 A2969 RMK SLP069
05:00
V
6 °C 9 mi - 250° 250° 9 kt METAR CYBU 171100Z AUTO 25009KT 9SM CLR 06/01 A2968 RMK SLP067
04:00
V
6 °C 9 mi - 260° 260° 9 kt METAR CYBU 171000Z AUTO 26009KT 9SM CLR 06/01 A2967 RMK SLP064
03:00
V
6 °C 9 mi - 240° 240° 9 kt METAR CYBU 170900Z AUTO 24009KT 9SM CLR 06/02 A2967 RMK SLP064
02:00
V
6 °C 9 mi - 240° 240° 9 kt METAR CYBU 170800Z AUTO 24009KT 9SM CLR 06/02 A2967 RMK SLP061
01:00
V
8 °C 9 mi - 270° 270° 11 kt METAR CYBU 170700Z AUTO 27011KT 9SM CLR 08/02 A2965 RMK SLP054
00:00
V
9 °C 9 mi - 250° 250° 11 - 16 kt METAR CYBU 170600Z AUTO 25011G16KT 9SM CLR 09/03 A2964 RMK SLP048

2024年6月16日

时间 代码 天气 温度 能见度 天花板 METAR/SPECI
23:00
V
10 °C 9 mi - 250° 250° 13 kt METAR CYBU 170500Z AUTO 25013KT 9SM CLR 10/04 A2961 RMK SLP037
22:00
V
10 °C 9 mi - 250° 250° 11 kt METAR CYBU 170400Z AUTO 25011KT 9SM CLR 10/05 A2958 RMK SLP027
21:00
V
11 °C 9 mi - 270° 270° 11 - 17 kt METAR CYBU 170300Z AUTO 27011G17KT 9SM FEW210 11/05 A2955 RMK SLP016 DENSITY ALT 1500FT
20:00
V
11 °C 9 mi - 260° 260° 13 kt METAR CYBU 170200Z AUTO 26013KT 9SM CLR 11/07 A2951 RMK SLP003 DENSITY ALT 1600FT
19:00
V
10 °C 9 mi 9.400 ft 260° 260° 17 - 27 kt METAR CYBU 170100Z AUTO 26017G27KT 9SM FEW066 BKN094 BKN110 10/08 A2947 RMK SLP992 DENSITY ALT 1500FT
18:26
V
9 °C 9 mi 6.000 ft 260° 260° 15 - 21 kt METAR CYBU 170026Z AUTO 26015G21KT 9SM FEW048 OVC060 09/08 A2945 RMK SLP987
18:00
V
8 °C 9 mi 4.400 ft 280° 280° 21 - 28 kt METAR CYBU 170000Z AUTO 28021G28KT 9SM -RA OVC044 08/08 A2944 RMK PCPN 1.5MM PAST HR SLP980
17:00
V
8 °C 9 mi 3.400 ft 290° 290° 27 - 37 kt METAR CYBU 162300Z AUTO 29027G37KT 9SM -RA SCT027 BKN034 OVC043 08/08 A2937 RMK PCPN 2.0MM PAST HR SLP957
16:00
V
9 °C 8 mi 3.400 ft 290° 290° 26 - 35 kt METAR CYBU 162200Z AUTO 29026G35KT 8SM -RA SCT022 SCT027 OVC034 09/09 A2930 RMK PRESRR PCPN 5.5MM PAST HR SLP932 DENSITY ALT 1500FT
15:31
V
9 °C 6 mi 3.600 ft 300° 300° 19 - 33 kt METAR CYBU 162131Z AUTO 30019G33KT 6SM -RA BR FEW025 BKN036 OVC044 09/09 A2927 RMK PRESRR PCPN 4.0MM PAST HR SLP923 DENSITY ALT 1600FT
15:00
M
9 °C 4 mi 4.700 ft 290° 290° 27 - 42 kt METAR CYBU 162100Z AUTO 29027G42KT 4SM RA BR FEW021 BKN047 OVC055 09/09 A2921 RMK PRESRR PCPN 3.0MM PAST HR SLP903 DENSITY ALT 1700FT
14:59
M
9 °C 4 mi 4.700 ft 290° 290° 28 - 42 kt METAR CYBU 162059Z AUTO 29028G42KT 4SM RA BR FEW021 BKN047 OVC055 09/09 A2921 RMK PRESRR PCPN 2.8MM PAST HR SLP904 DENSITY ALT 1700FT
14:28
V
11 °C 9 mi 3.100 ft 290° 290° 38 - 53 kt METAR CYBU 162028Z AUTO 29038G53KT 9SM -RA FEW015 SCT022 BKN031 OVC049 11/10 A2911 RMK PCPN 1.0MM PAST HR SLP867 DENSITY ALT 2000FT
14:18
V
11 °C 7 mi 3.100 ft 280° 280° 28 - 40 kt METAR CYBU 162018Z AUTO 28028G40KT 7SM -RA SCT015 BKN031 BKN041 OVC055 11/10 A2910 RMK PRESRR PCPN 1.0MM PAST HR SLP864 DENSITY ALT 2000FT
14:05
M
10 °C 6 mi 1.500 ft 280° 280° 31 - 43 kt METAR CYBU 162005Z AUTO 28031G43KT 6SM -RA BR BKN015 BKN025 OVC034 10/10 A2908 RMK LTNG DIST N PRESRR SLP858 DENSITY ALT 2000FT
13:57
M
10 °C 5 mi 1.500 ft 270° 270° 32 - 43 kt METAR CYBU 161957Z AUTO 27032G43KT 5SM RA BR BKN015 BKN024 OVC029 10/10 A2906 RMK LTNG DIST N PCPN 2.8MM PAST HR SLP850 DENSITY ALT 2000FT
13:16
M
11 °C 6 mi 2.100 ft 270° 270° 25 - 34 kt METAR CYBU 161916Z AUTO 27025G34KT 6SM -RA BR SCT013 BKN021 BKN029 OVC039 11/10 A2906 RMK PRESRR PCPN 1.0MM PAST HR SLP852 DENSITY ALT 2100FT
13:05
M
11 °C 5 mi 1.100 ft 250° 250° 25 - 36 kt METAR CYBU 161905Z AUTO 25025G36KT 5SM -RA BR BKN011 BKN016 BKN023 OVC049 11/10 A2905 RMK LTNG DIST NW PRESFR PCPN 0.5MM PAST HR SLP848 DENSITY ALT 2100FT
12:56
M
11 °C 7 mi 2.300 ft 220° 220° 19 - 26 kt METAR CYBU 161856Z AUTO 22019G26KT 7SM RA SCT015 BKN023 OVC050 11/10 A2906 RMK LTNG DIST NW PRESFR PCPN 3.2MM PAST HR SLP849 DENSITY ALT 2100FT
12:25
V
12 °C 9 mi 6.000 ft 240° 240° 16 - 21 kt METAR CYBU 161825Z AUTO 24016G21KT 9SM -RA BKN060 OVC075 12/09 A2908 RMK LTNG DIST N SE S SLP858 DENSITY ALT 2100FT
12:19
V
12 °C 9 mi 6.000 ft 230° 230° 15 kt METAR CYBU 161819Z AUTO 23015KT 9SM -RA VCTS BKN060 OVC074 12/10 A2909 RMK LTNG DIST N S SLP859 DENSITY ALT 2200FT
12:00
V
12 °C 9 mi 6.600 ft 250° 250° 12 kt METAR CYBU 161800Z AUTO 25012KT 9SM TSRA SCT028 SCT042 OVC066 12/11 A2909 RMK LTNG DIST ALQDS SLP859 DENSITY ALT 2200FT
11:52
V
13 °C 9 mi 3.300 ft 270° 270° 10 - 18 kt METAR CYBU 161752Z AUTO 27010G18KT 190V280 9SM -TSRA SCT026 BKN033 BKN044 OVC100 13/10 A2910 RMK LTNG DIST N S SW SLP862 DENSITY ALT 2300FT
11:36
V
14 °C 9 mi 3.300 ft 190° 190° 16 - 25 kt METAR CYBU 161736Z AUTO 19016G25KT 9SM -RA BKN033 BKN049 BKN066 OVC140 14/10 A2909 RMK LTNG DIST N SLP859 DENSITY ALT 2400FT
11:33
V
15 °C 9 mi 3.300 ft 190° 190° 18 - 25 kt METAR CYBU 161733Z AUTO 19018G25KT 9SM BKN033 BKN047 BKN066 OVC100 15/10 A2909 RMK LTNG DIST N SLP860 DENSITY ALT 2400FT
11:16
V
15 °C 9 mi 3.300 ft 200° 200° 19 - 25 kt METAR CYBU 161716Z AUTO 20019G25KT 9SM VCTS FEW026 BKN033 BKN044 OVC069 15/10 A2910 RMK LTNG DIST SW SLP860 DENSITY ALT 2500FT
11:00
M
16 °C 9 mi 2.800 ft 190° 190° 20 - 25 kt METAR CYBU 161700Z AUTO 19020G25KT 9SM BKN028 BKN033 BKN044 16/11 A2910 RMK LTNG DIST ALQDS SLP859 DENSITY ALT 2600FT
10:00
V
16 °C 9 mi - 190° 190° 17 - 24 kt METAR CYBU 161600Z AUTO 19017G24KT 9SM FEW024 16/11 A2913 RMK SLP868 DENSITY ALT 2500FT
09:06
V
15 °C 9 mi 4.800 ft 190° 190° 15 kt METAR CYBU 161506Z AUTO 19015KT 9SM SCT017 BKN048 15/12 A2915 RMK SLP879 DENSITY ALT 2400FT
08:29
M
15 °C 9 mi 2.300 ft 210° 210° 13 - 19 kt METAR CYBU 161429Z AUTO 21013G19KT 9SM SCT017 BKN023 BKN030 BKN038 15/13 A2916 RMK SLP882 DENSITY ALT 2400FT
08:24
M
15 °C 9 mi 2.600 ft 200° 200° 14 - 19 kt METAR CYBU 161424Z AUTO 20014G19KT 9SM SCT017 BKN026 BKN033 15/13 A2917 RMK SLP883 DENSITY ALT 2500FT
08:15
M
15 °C 9 mi 1.700 ft 190° 190° 12 - 17 kt METAR CYBU 161415Z AUTO 19012G17KT 9SM BKN017 BKN086 15/13 A2917 RMK SLP884 DENSITY ALT 2400FT
08:00
V
15 °C 9 mi 3.700 ft 200° 200° 11 - 16 kt METAR CYBU 161400Z AUTO 20011G16KT 9SM FEW015 BKN037 BKN086 15/13 A2917 RMK SLP884 DENSITY ALT 2400FT
07:00
V
13 °C 9 mi 5.500 ft 190° 190° 10 kt METAR CYBU 161300Z AUTO 19010KT 9SM BKN055 BKN074 BKN088 13/13 A2921 RMK SLP895 DENSITY ALT 2200FT
06:00
V
14 °C 9 mi 4.700 ft 190° 190° 7 kt METAR CYBU 161200Z AUTO 19007KT 9SM SCT031 BKN047 OVC066 14/14 A2924 RMK LTNG DIST NE PCPN 1.8MM PAST HR SLP904 DENSITY ALT 2200FT
05:55
V
14 °C 9 mi 4.700 ft 190° 190° 7 kt METAR CYBU 161155Z AUTO 19007KT 9SM FEW031 BKN047 OVC066 14/14 A2923 RMK LTNG DIST NE PCPN 1.8MM PAST HR SLP907 DENSITY ALT 2200FT
05:37
V
14 °C 9 mi 4.200 ft 200° 200° 6 kt METAR CYBU 161137Z AUTO 20006KT 9SM -RA SCT006 SCT031 BKN042 OVC049 14/14 A2924 RMK LTNG DIST NE PCPN 1.8MM PAST HR SLP910 DENSITY ALT 2200FT
05:31
V
14 °C 6 mi 3.100 ft 210° 210° 5 kt METAR CYBU 161131Z AUTO 21005KT 6SM -RA BR SCT006 BKN031 BKN040 OVC046 14/14 A2924 RMK LTNG DIST NE PRESFR PCPN 1.5MM PAST HR SLP910 DENSITY ALT 2200FT
05:24
I
14 °C 4 mi 600 ft 200° 200° 5 kt METAR CYBU 161124Z AUTO 20005KT 4SM -RA BR BKN006 BKN023 OVC040 14/14 A2925 RMK PCPN 1.5MM PAST HR SLP914 DENSITY ALT 2200FT
05:17
I
14 °C 3 mi 2.300 ft 210° 210° 6 kt METAR CYBU 161117Z AUTO 21006KT 3SM RA BR SCT008 SCT016 BKN023 OVC040 14/14 A2926 RMK PCPN 1.0MM PAST HR SLP916 DENSITY ALT 2200FT
05:00
I
14 °C 3 mi 1.000 ft 230° 230° 6 kt METAR CYBU 161100Z AUTO 23006KT 3SM +RA BR BKN010 BKN016 OVC024 14/14 A2926 RMK PCPN 2.0MM PAST HR SLP913 DENSITY ALT 2200FT
05:01
I
14 °C 3 mi 1.000 ft 230° 230° 6 kt METAR CYBU 161101Z AUTO 23006KT 3SM RA BR BKN010 BKN018 OVC024 14/14 A2926 RMK SLP917 DENSITY ALT 2200FT
04:37
I
14 °C 4 mi 800 ft 250° 250° 5 kt METAR CYBU 161037Z AUTO 25005KT 4SM -RA BR BKN008 BKN017 OVC071 14/14 A2927 RMK PCPN 0.8MM PAST HR SLP920 DENSITY ALT 2200FT
04:35
M
14 °C 5 mi 1.700 ft 250° 250° 4 kt METAR CYBU 161035Z AUTO 25004KT 5SM -RA BR SCT008 BKN017 BKN066 OVC080 14/14 A2927 RMK PCPN 0.8MM PAST HR SLP920 DENSITY ALT 2200FT
04:27
V
14 °C 5 mi 7.100 ft 240° 240° 4 kt METAR CYBU 161027Z AUTO 24004KT 5SM -RA BR FEW008 SCT055 OVC071 14/14 A2928 RMK PCPN 0.5MM PAST HR SLP923 DENSITY ALT 2200FT
04:14
V
14 °C 6 mi 5.500 ft 270° 270° 4 kt METAR CYBU 161014Z AUTO 27004KT 6SM -RA BR SCT006 SCT044 BKN055 OVC079 14/14 A2928 RMK SLP925 DENSITY ALT 2200FT
04:09
V
14 °C 5 mi 5.500 ft 250° 250° 4 kt METAR CYBU 161009Z AUTO 25004KT 240V320 5SM RA BR SCT006 SCT044 BKN055 OVC079 14/14 A2929 RMK SLP926 DENSITY ALT 2200FT
03:53
I
14 °C 9 mi 600 ft 270° 270° 3 kt METAR CYBU 160953Z AUTO 27003KT 260V330 9SM -RA BKN006 BKN050 OVC091 14/13 A2930 RMK SLP931 DENSITY ALT 2200FT
03:39
V
14 °C 9 mi 9.500 ft 330° 330° 4 kt METAR CYBU 160939Z AUTO 33004KT 310V010 9SM -RA SCT008 SCT055 OVC095 14/13 A2930 RMK SLP931 DENSITY ALT 2200FT
03:33
V
14 °C 9 mi 9.400 ft 340° 340° 4 kt METAR CYBU 160933Z AUTO 34004KT 320V030 9SM FEW008 BKN094 OVC110 14/13 A2931 RMK SLP932 DENSITY ALT 2200FT
03:11
V
14 °C 9 mi 10.000 ft 070° 070° 3 kt METAR CYBU 160911Z AUTO 07003KT 360V120 9SM FEW055 OVC100 14/14 A2931 RMK SLP933 DENSITY ALT 2200FT
03:00
V
14 °C 9 mi 10.000 ft 020° 020° 6 kt METAR CYBU 160900Z AUTO 02006KT 340V040 9SM -RA SCT055 OVC100 14/14 A2931 RMK PCPN 1.0MM PAST HR SLP928 DENSITY ALT 2200FT
02:14
V
15 °C 9 mi 7.000 ft 360° 360° 8 kt METAR CYBU 160814Z AUTO 36008KT 9SM -RA SCT060 BKN070 OVC092 15/14 A2937 RMK LTNG DIST N NE NW PRESFR PCPN 0.5MM PAST HR SLP953 DENSITY ALT 2100FT
02:00
V
15 °C 5 mi 6.000 ft 340° 340° 5 kt METAR CYBU 160800Z AUTO 34005KT 220V350 5SM RA VCTS BR SCT021 SCT043 OVC060 15/14 A2940 RMK LTNG DIST ALQDS PCPN 6.6MM PAST HR SLP960 DENSITY ALT 2100FT
02:04
V
15 °C 6 mi 6.000 ft 010° 010° 7 kt METAR CYBU 160804Z AUTO 01007KT 250V010 6SM RA VCTS BR FEW025 BKN060 OVC070 15/14 A2939 RMK LTNG DIST ALQDS SLP962 DENSITY ALT 2100FT
01:57
V
15 °C 5 mi 5.000 ft 290° 290° 6 kt METAR CYBU 160757Z AUTO 29006KT 220V320 5SM -RA VCTS BR SCT021 SCT041 BKN050 OVC066 15/14 A2940 RMK LTNG DIST ALQDS PCPN 6.6MM PAST HR SLP963 DENSITY ALT 2100FT
01:40
M
16 °C 5 mi 2.400 ft 220° 220° 11 - 17 kt METAR CYBU 160740Z AUTO 22011G17KT 5SM TSRA FEW018 BKN024 BKN036 OVC050 16/13 A2941 RMK LTNG DIST NW PCPN 4.8MM PAST HR SLP968 DENSITY ALT 2200FT
01:37
I
16 °C 3 mi 3.000 ft 220° 220° 10 - 17 kt METAR CYBU 160737Z AUTO 22010G17KT 3SM TSRA SCT019 BKN030 BKN043 OVC055 16/13 A2942 RMK LTNG DIST NW PRESRR PCPN 4.6MM PAST HR SLP969 DENSITY ALT 2200FT
01:29
M
16 °C 4 mi 3.600 ft 210° 210° 11 - 16 kt METAR CYBU 160729Z AUTO 21011G16KT 190V320 4SM +TSRA BR BKN036 BKN049 OVC060 16/14 A2942 RMK LTNG DIST NW PRESRR PCPN 3.3MM PAST HR SLP969 DENSITY ALT 2200FT
01:17
V
16 °C 9 mi 4.700 ft 290° 290° 8 kt METAR CYBU 160717Z AUTO 29008KT 9SM -TSRA BKN047 BKN060 BKN080 OVC093 16/14 A2939 RMK LTNG DIST SE S SLP960 DENSITY ALT 2300FT
01:07
V
17 °C 9 mi 6.600 ft 290° 290° 8 kt METAR CYBU 160707Z AUTO 29008KT 9SM -RA VCTS SCT047 BKN066 OVC095 17/14 A2939 RMK LTNG DIST SE S SLP959 DENSITY ALT 2400FT
01:00
V
17 °C 9 mi 9.500 ft 310° 310° 8 kt METAR CYBU 160700Z AUTO 31008KT 9SM FEW049 OVC095 17/14 A2939 RMK SLP958 DENSITY ALT 2400FT
01:01
V
17 °C 9 mi 9.600 ft 310° 310° 8 kt METAR CYBU 160701Z AUTO 31008KT 9SM -RA FEW049 OVC096 17/14 A2939 RMK SLP959 DENSITY ALT 2400FT
00:00
V
17 °C 9 mi 17.000 ft 010° 010° 6 kt METAR CYBU 160600Z AUTO 01006KT 9SM FEW100 SCT130 BKN170 BKN190 17/14 A2939 RMK SLP958 DENSITY ALT 2400FT

2024年6月15日

时间 代码 天气 温度 能见度 天花板 METAR/SPECI
23:00
V
19 °C 9 mi 12.000 ft Var Var 2 kt METAR CYBU 160500Z AUTO VRB02KT 9SM OVC120 19/13 A2943 RMK SLP971 DENSITY ALT 2600FT
22:00
V
20 °C 9 mi 13.000 ft 290° 290° 5 kt METAR CYBU 160400Z AUTO 29005KT 9SM SCT100 OVC130 20/14 A2945 RMK SLP978 DENSITY ALT 2600FT
21:00
V
20 °C 9 mi 12.000 ft 270° 270° 4 kt METAR CYBU 160300Z AUTO 27004KT 9SM OVC120 20/15 A2947 RMK SLP985 DENSITY ALT 2600FT
20:00
V
21 °C 9 mi - 260° 260° 4 kt METAR CYBU 160200Z AUTO 26004KT 9SM FEW160 21/15 A2947 RMK SLP985 DENSITY ALT 2800FT
19:00
V
23 °C 9 mi - 280° 280° 6 kt METAR CYBU 160100Z AUTO 28006KT 9SM CLR 23/14 A2948 RMK SLP987 DENSITY ALT 3000FT
18:00
V
24 °C 9 mi - 260° 260° 6 kt METAR CYBU 160000Z AUTO 26006KT 9SM CLR 24/14 A2949 RMK SLP991 DENSITY ALT 3000FT
17:00
V
24 °C 9 mi - 280° 280° 5 kt METAR CYBU 152300Z AUTO 28005KT 9SM CLR 24/13 A2952 RMK SLP001 DENSITY ALT 3000FT
16:00
V
24 °C 9 mi - Var Var 6 kt METAR CYBU 152200Z AUTO VRB06KT 9SM CLR 24/14 A2954 RMK SLP007 DENSITY ALT 3000FT
15:00
V
23 °C 9 mi - Var Var 2 kt METAR CYBU 152100Z AUTO VRB02KT 9SM CLR 23/12 A2954 RMK SLP010 DENSITY ALT 2900FT
14:00
V
22 °C 9 mi 4.500 ft 250° 250° 3 kt METAR CYBU 152000Z AUTO 25003KT 220V340 9SM BKN045 22/13 A2955 RMK SLP012 DENSITY ALT 2800FT
13:00
V
22 °C 9 mi 3.900 ft 050° 050° 4 kt METAR CYBU 151900Z AUTO 05004KT 010V100 9SM OVC039 22/14 A2956 RMK SLP017 DENSITY ALT 2800FT
12:00
V
21 °C 9 mi 3.400 ft Var Var 2 kt METAR CYBU 151800Z AUTO VRB02KT 9SM OVC034 21/13 A2958 RMK SLP021 DENSITY ALT 2600FT
11:00
M
21 °C 9 mi 3.000 ft Var Var 2 kt METAR CYBU 151700Z AUTO VRB02KT 9SM BKN030 21/14 A2959 RMK SLP027 DENSITY ALT 2600FT
10:00
V
20 °C 9 mi - 070° 070° 4 kt METAR CYBU 151600Z AUTO 07004KT 020V110 9SM CLR 20/14 A2960 RMK SLP030 DENSITY ALT 2500FT
09:00
V
19 °C 9 mi - 090° 090° 6 kt METAR CYBU 151500Z AUTO 09006KT 070V130 9SM FEW140 19/14 A2962 RMK SLP037 DENSITY ALT 2300FT
08:00
V
17 °C 9 mi - 060° 060° 8 kt METAR CYBU 151400Z AUTO 06008KT 9SM FEW140 17/14 A2964 RMK SLP042 DENSITY ALT 2200FT
07:00
V
15 °C 9 mi - 050° 050° 6 kt METAR CYBU 151300Z AUTO 05006KT 9SM CLR 15/13 A2966 RMK SLP050 DENSITY ALT 1800FT
06:00
V
14 °C 9 mi - 030° 030° 7 kt METAR CYBU 151200Z AUTO 03007KT 9SM CLR 14/12 A2967 RMK SLP055 DENSITY ALT 1700FT
05:00
V
15 °C 9 mi 7.100 ft 320° 320° 8 - 19 kt METAR CYBU 151100Z AUTO 32008G19KT 290V050 9SM OVC071 15/11 A2971 RMK LTNG DIST N PRESRR SLP067 DENSITY ALT 1800FT
04:55
V
14 °C 9 mi 7.100 ft 310° 310° 14 - 19 kt METAR CYBU 151055Z AUTO 31014G19KT 9SM OVC071 14/12 A2970 RMK LTNG DIST NW WSHFT AT 1042Z PRESRR SLP067 DENSITY ALT 1700FT
04:00
V
13 °C 9 mi 11.000 ft 080° 080° 7 kt METAR CYBU 151000Z AUTO 08007KT 9SM SCT091 BKN110 BKN240 13/12 A2968 RMK SLP057 DENSITY ALT 1600FT
03:12
V
14 °C 9 mi 9.100 ft 090° 090° 9 kt METAR CYBU 150912Z AUTO 09009KT 9SM FEW041 BKN091 BKN110 OVC160 14/12 A2970 RMK SLP068 DENSITY ALT 1600FT
03:00
V
13 °C 9 mi 8.100 ft 060° 060° 7 kt METAR CYBU 150900Z AUTO 06007KT 9SM -RA SCT046 BKN081 BKN100 OVC160 13/12 A2971 RMK PCPN 2.8MM PAST HR SLP068 DENSITY ALT 1600FT
02:54
V
14 °C 6 mi 4.600 ft 020° 020° 4 kt METAR CYBU 150854Z AUTO 02004KT 6SM RA BR BKN046 BKN081 BKN100 OVC150 14/13 A2972 RMK PRESFR PCPN 2.8MM PAST HR SLP073 DENSITY ALT 1600FT
02:43
V
14 °C 5 mi 8.000 ft 090° 090° 6 kt METAR CYBU 150843Z AUTO 09006KT 070V200 5SM RA BR SCT055 OVC080 14/13 A2973 RMK PRESFR PCPN 2.2MM PAST HR SLP079 DENSITY ALT 1600FT
02:00
V
14 °C 9 mi 8.700 ft 270° 270° 5 kt METAR CYBU 150800Z AUTO 27005KT 9SM -RA FEW066 OVC087 14/12 A2977 RMK LTNG DIST S SW SLP087 DENSITY ALT 1600FT
01:49
V
14 °C 9 mi 9.100 ft 290° 290° 7 kt METAR CYBU 150749Z AUTO 29007KT 9SM -RA OVC091 14/12 A2975 RMK LTNG DIST S SW SLP085 DENSITY ALT 1700FT
01:27
V
14 °C 9 mi 10.000 ft 360° 360° 0 kt METAR CYBU 150727Z AUTO 00000KT 9SM OVC100 14/12 A2975 RMK LTNG DIST SW SLP083 DENSITY ALT 1600FT
01:00
V
14 °C 9 mi 11.000 ft 060° 060° 4 kt METAR CYBU 150700Z AUTO 06004KT 9SM SCT096 BKN110 OVC130 14/12 A2975 RMK SLP081 DENSITY ALT 1600FT
01:03
V
14 °C 9 mi 11.000 ft 070° 070° 4 kt METAR CYBU 150703Z AUTO 07004KT 9SM -RA SCT091 BKN110 OVC140 14/12 A2975 RMK SLP083 DENSITY ALT 1600FT
00:00
V
14 °C 9 mi 16.000 ft 090° 090° 7 kt METAR CYBU 150600Z AUTO 09007KT 9SM BKN160 BKN180 OVC200 14/11 A2976 RMK SLP086 DENSITY ALT 1700FT
报告变更