Milei Airstrip

AYEI · Northern Province, 巴布亚新几内亚

2022年10月6日

时间 代码 天气 温度 能见度 天花板 METAR/SPECI
11:00
V
30 °C 10 km+ 4.000 ft 150° 150° 10 kt METAR AYPY 060100Z 15010KT 9999 HZ SCT025 BKN040 30/25 Q1009 RMK
10:00
V
29 °C 10 km+ - 200° 200° 10 kt METAR AYPY 060000Z 20010KT 9999 HZ SCT025 SCT035 29/24 Q1010 RMK/CB IN AREA
08:00
V
28 °C 10 km+ - 150° 150° 5 kt METAR AYPY 052200Z 15005KT 9999 SCT035 28/24 Q1010
07:00
V
26 °C 10 km+ - Var Var 3 kt METAR AYPY 052100Z VRB03KT 9999 FEW030 26/25 Q1010
06:00
V
25 °C 10 km+ - Var Var 3 kt METAR AYPY 052000Z VRB03KT 9999 FEW030 SCT050 25/24 Q1009
05:00
V
25 °C 10 km+ - 100° 100° 10 kt METAR AYPY 051900Z 10010KT 9999 SCT040 25/24 Q1008
04:00
V
25 °C 10 km+ - 140° 140° 5 kt METAR AYPY 051800Z 14005KT 9999 SCT070 25/24 Q1008
03:00
V
25 °C 10 km+ - Var Var 3 kt METAR AYPY 051700Z VRB03KT 9999 SCT070 25/24 Q1008
02:00
V
25 °C 10 km+ - 300° 300° 5 kt METAR AYPY 051600Z 30005KT 9999 SCT070 25/24 Q1008
01:00
V
25 °C 10 km+ - Var Var 3 kt METAR AYPY 051500Z VRB03KT 9999 SCT050 25/24 Q1009
00:00
V
25 °C 10 km+ - Var Var 4 kt METAR AYPY 051400Z VRB04KT 9999 SCT100 25/24 Q1010=

2022年10月5日

时间 代码 天气 温度 能见度 天花板 METAR/SPECI
23:00
V
25 °C 10 km+ - Var Var 3 kt METAR AYPY 051300Z VRB03KT 9999 SCT100 25/24 Q1010
22:00
V
26 °C 10 km+ - Var Var 4 kt METAR AYPY 051200Z VRB04KT 9999 SCT100 26/24 Q1011
21:00
V
26 °C 10 km+ - 130° 130° 10 kt METAR AYPY 051100Z 13010KT 9999 FEW015 SCT100 26/25 Q1010
20:00
V
26 °C 10 km+ - Var Var 3 kt METAR AYPY 051000Z VRB03KT 9999 SCT100 26/24 Q1010
19:00
V
26 °C 10 km+ - Var Var 4 kt METAR AYPY 050900Z VRB04KT 9999 SCT040 26/24 Q1009
18:00
V
27 °C 10 km+ - 140° 140° 5 kt METAR AYPY 050800Z 14005KT 9999 FUHZ DZ FEW020 SCT040 27/26 Q1008
17:00
V
27 °C 10 km+ 4.000 ft 160° 160° 10 - 20 kt METAR AYPY 050700Z 16010G20KT 9999 DZ FEW020 BKN040 27/26 Q1007
16:00
V
30 °C 10 km+ 5.000 ft 170° 170° 10 - 20 kt METAR AYPY 050600Z 17010G20KT 9999 FUHZ DZ SCT030 BKN050 30/25 Q1007
15:00
V
32 °C 10 km+ - 170° 170° 10 - 20 kt METAR AYPY 050500Z 17010G20KT 9999 FUHZ FEW020 SCT030 32/24 Q1006 RMKS
14:00
V
32 °C 10 km+ - 180° 180° 15 kt METAR AYPY 050400Z 18015KT 9999 HZ FEW025 SCT030 32/24 Q1007
13:00
V
33 °C 10 km+ - 180° 180° 5 - 15 kt METAR AYPY 050300Z 18005G15KT 9999 HZ FEW025 SCT030 33/24 Q1008
12:00
V
33 °C 10 km+ - 170° 170° 5 kt METAR AYPY 050200Z 17005KT 9999 HZ FEW020 SCT030 33/23 Q1009
11:00
V
32 °C 10 km+ - 170° 170° 5 - 10 kt METAR AYPY 050100Z 17005G10KT 9999 HZ FEW030 SCT040 32/23 Q1010
10:00
V
30 °C 10 km+ - 120° 120° 5 kt METAR AYPY 050000Z 12005KT 9999 HZ SCT035 30/23 Q1010
09:00
V
28 °C 10 km+ - 170° 170° 5 kt METAR AYPY 042300Z 17005KT 9999 HZ FEW020 FEW050 28/24 Q1010
08:00
V
28 °C 10 km+ - 110° 110° 5 kt METAR AYPY 042200Z 11005KT 9999 HZ FEW050 28/23 Q1010
07:00
V
25 °C 10 km+ - 320° 320° 3 kt METAR AYPY 042100Z 32003KT 9999 HZ SCT050 25/23 Q1009
06:00
V
24 °C 10 km+ 10.000 ft 310° 310° 5 kt METAR AYPY 042000Z 31005KT 9999 HZ BKN100 24/23 Q1009
05:00
V
23 °C 10 km+ - 320° 320° 5 kt METAR AYPY 041900Z 32005KT 9999 FEW002 FEW020 SCT100 23/23 Q1008
02:00
V
24 °C 10 km+ - Var Var 3 kt METAR AYPY 041600Z VRB03KT 9999 FEW030 SCT100 24/23 Q1008
01:00
V
24 °C 10 km+ - Var Var 3 kt METAR AYPY 041500Z VRB03KT 9999 FEW030 24/24 Q1008
00:00
V
25 °C 10 km+ - 320° 320° 6 kt METAR AYPY 041400Z 32006KT 9999 FEW030 25/23 Q1008

2022年10月4日

时间 代码 天气 温度 能见度 天花板 METAR/SPECI
23:00
V
25 °C 10 km+ - Var Var 3 kt METAR AYPY 041300Z VRB03KT 9999 SKC 25/23 Q1009
22:00
V
25 °C 10 km+ - Var Var 2 kt METAR AYPY 041200Z VRB02KT 9999 FEW040 25/24 Q1009
21:00
V
26 °C 10 km+ - 130° 130° 4 kt METAR AYPY 041100Z 13004KT 9999 FEW030 26/24 Q1009
20:00
V
26 °C 10 km+ - Var Var 3 kt METAR AYPY 041000Z VRB03KT 9999 FEW030 26/24 Q1009
19:00
V
26 °C 10 km+ - Var Var 3 kt METAR AYPY 040900Z VRB03KT 9999 SCT050 26/24 Q1008 RMK/SHRA TO THE EAST
18:00
V
29 °C 10 km+ - 030° 030° 15 kt METAR AYPY 040800Z 03015KT 9999 FU HZ SCT050 29/22 Q1007 RMK/RASH TO THE E
17:00
V
31 °C 10 km+ - 150° 150° 15 kt METAR AYPY 040700Z 15015KT 9999 HZ SCT030 SCT050 31/26 Q1006 RMK
16:00
V
31 °C 10 km+ - 160° 160° 15 kt METAR AYPY 040600Z 16015KT 9999 HZ SCT030 SCT 050 31/25 Q1006 RMK
15:00
V
32 °C 10 km+ - 160° 160° 10 kt METAR AYPY 040500Z 16010KT 9999 HZ SCT030 32/25 Q1006 RMK
14:00
V
33 °C 10 km+ - 170° 170° 10 kt METAR AYPY 040400Z 17010KT 9999 HZ SCT030 33/25 Q1006 RMKS/CB TO THE N AND E
13:00
V
33 °C 10 km+ - 140° 140° 10 kt METAR AYPY 040300Z 14010KT 9999 HZ SCT030 33/25 Q1007. RMK
12:00
V
33 °C 10 km+ - 130° 130° 11 kt METAR AYPY 040200Z 13011KT 9999 HZ SCT030 33/25 Q1008 RMK/CB TO N AND E=
11:00
V
32 °C 10 km+ 4.000 ft 140° 140° 10 - 15 kt METAR AYPY 040100Z 14010G15KT 9999 HZ SCT030 BKN040 32/25 Q1009
10:00
V
31 °C 10 km+ 4.000 ft 140° 140° 5 - 10 kt METAR AYPY 040000Z 14005G10KT 9999 FUHZ FEW030 BKN040 31/24 Q1010
09:00
V
30 °C 10 km+ - 220° 220° 3 kt METAR AYPY 032300Z 22003KT 9999 SCT035 30/25 Q1010
07:00
V
26 °C 10 km+ 3.500 ft Var Var 3 kt METAR AYPY 032100Z VRB03KT 9999 FUHZ OVC035 26/25 Q1009
06:00
V
25 °C 10 km+ 3.000 ft Var Var 3 kt METAR AYPY 032000Z VRB03KT 9999 OVC030 25/24 Q1008=
04:00
V
25 °C 10 km+ - Var Var 3 kt METAR AYPY 031800Z VRB03KT 9999 SCT030 25/24 Q1007=
03:00
V
24 °C 10 km+ - 320° 320° 5 kt METAR AYPY 031700Z 32005KT 9999 FEW100 24/24 Q1007
较旧的数据

我们和第三方通过cookies跟踪您在我们网站上的上网行为。如果您继续,我们认为您同意我们的cookie政策。 了解更多